Rakennusluvan hakeminen

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Palvelun tilaaja on ympäristöministeriö, ja sen toteuttaa Solita. Palvelu on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe).

- See more at: http://www.kalajoki.fi/palvelut/lupapiste-rakennusvalvonnan-sahkoinen-asiointi#sthash.vRXNjdE3.dpuf

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Palvelun tilaaja on ympäristöministeriö, ja sen toteuttaa Solita. Palvelu on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe).

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Palvelun tilaaja on ympäristöministeriö, ja sen toteuttaa Solita. Palvelu on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe).

- See more at: http://www.kalajoki.fi/palvelut/lupapiste-rakennusvalvonnan-sahkoinen-asiointi#sthash.vRXNjdE3.dpuf

Rakennusluvan voi hakea helposti lupapiste nettisovelluksen kautta. Sen kauttavoi tehdä myös tiedusteluja.

  • Lupapisteen kautta voit tehdä hakemuksen paikasta ja ajasta riippumatta
  • Lupapisteen kautta voi jättää kaikki lupaan liittyvät asiakirjat
  • Henkilökohtainen palvelu lupa-asiaasi liittyvältä viranomaiselta.
  • Voit seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä sinulle sopivaan aikaan.
  • Hankkeiden valmistelu yhdessä eri osapuolten kanssa.
  • Voit käyttää Lupapistettä myös rakentamisen aikana.

Perinteiset Lomakkeet

- Rakennus-, toimenpide-, ilmoitus-, purkamis- ja maisematyölupapdf, 172 kb

- Suunnittelutarve ja poikkeamislupahakemuspdf, 182 kb

-Ilmoitus naapurille rakennushankkeesta ja hakemuksen vireilletulostapdf, 208 kb

Liitteet

- Vastaavat työnjohtajatpdf, 103 kb

- Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoiden nimeämisestä, isot rakennushankkeetpdf, 236 kb

- RH 1 lomakedot, 153 kb

- RH 1 lomakepdf, 463 kb

- RH 2 lomake, asuinhuoneistotpdf, 468 kb

- Energiatodistus, pienille asuinrakennuksillepdf, 670 kb

- Energiatodistus, muut rakennuksetpdf, 663 kb

- Liittymäluvan hakeminen maantielle(yleinentie)pdf, 46 kb

Rakennuslupamaksutpdf, 60 kb

Luvan käsittely
Rakennustarkastaja tekee rakennuslupapäätöksiä kerran kuukaudessa 1. viikolla. Lupajaoksen kokoukset vuonna 2015 pidetään pääsääntöisesti kerran kuussa. Tarvittaessa jaos kokoontuu myös muuna ajankohtana.
Normaali lupakäsittely kestää noin 1-4 viikkoa.
Rakennuslupakäsittelyä varten pyydetään lausuntoja mm. Jokilaakson pelastuslaitokselta, terveystarkastajalta ja ympäristösihteeriltä.
Rakennuslupapäätökset lunastetaan postista.

Luvan voimassaolo
- Rakennustyöt on aloitettava rakennusluvan alaisissa töissä 3 vuoden kuluessa ja loppuunsaatettava 5 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä ja toimenpideluvan mukaiset työt 3 vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Rakennuslupa
Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.
Rakennuslupa tarvitaan myös korjaus ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen, korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.
Rakennustarkastaja myöntää rakennusluvat enintään 2-huoneistoisille asuinrakennuksille ja laajennuksille, enintään 200 m2:n tuotanto-teollisuus-liike ja toimistorakennuksille. Muut luvat käsitellään teknisen- ja ympäräristölautakunnan lupajaoksessa.

Toimenpidelupa
Rakentamisen sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.
Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.
Toimenpide tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.
Toimenpidelupa tarvitaan myös viemäriin liittämättömän jätevesijärjestelmän rakentamista varten.
Toimenpidelupa tarvitaan nyt myös läpökaivojen poraamiseen sekä läpöputkiston kaivamiseen maaperään tai asennettaessa putkisto vesistöön


Rakennustarkastaja myöntää toimenpideluvat.

Purkamislupa
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto.
Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa edellyttää rakennuksen purkamista.
Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen tai vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena.
Rakennustarkastaja myöntää yleensä purkamisluvat

Purkamisilmoitus
Rakennuksen tai sen osan purkamisesta, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Maisematyölupa
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella.
Kaupungin puutarhuri myöntää puidenkaatoluvat, muut maisematyöluvat myöntää rakennustarkastaja.

Ilmoitusmenettely
Ilmoitusmenettelyllä voidaan rakentaa asuntoon kuuluvan enintään 30 m2:n suuruisen tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, enintään 60 m2:n suuruisen tulisijattoman lämpöeristämättömän varastorakennuksen asemakaava-alueen ulkopuolella lukuun ottamatta ranta-aluetta.
Asemakaava-alueella saa rakentaa ilmoitusmenettelyllä asuntoon kuuluvalle piha-alueelle enintään 7 m2:n suuruisen lämpöeristämättömän, tulisijattoman rakennuksen.
Luettelo ilmoitusmenettelyn mukaisista toimenpiteistä löytyy rakennusjärjestyksessä.pdf, 612 kb