Nivalassa käynnistyy osallistuva budjetointi ensi vuonna

29.11.2022

Nivalan kaupunginvaltuusto hyväksyi viime viikolla talousarvion vuodelle 2023. Siihen sisältyi myös 20 000 eu­ron bud­jet­ti­va­raus osallistuvaan budjetointiin. Nivalassa kokeillaan ensi vuonna siis ensimmäistä kertaa osallistavaa budjetointia eli kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan mihin kaupungin määrärahoja kohdennetaan.

Ide­oi­den on tar­koi­tus li­sä­tä asuk­kai­den hy­vin­voin­tia ja yh­des­sä te­ke­mis­tä, sekä pa­ran­taa ja ke­hit­tää asui­nym­pä­ris­tö­jä. Hyvinvointilautakunta käsittelee ensi viikon kokouksessa osallistuvan budjetoinnin periaatteet. Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe avautuu tammikuussa Kunta-Akkunassa ja ideoita on myös mahdollista jättää pa­pe­ri­lo­mak­keel­la kir­jas­tos­sa, kir­jas­to­au­tos­sa, kaupungintalolla sekä Uikossa.

Ide­oi­ta ar­vi­oi­daan en­sin kau­pun­gin eri toimialoista koostuvien asiantuntijoiden kesken sekä karsitaan periaatteiden vastaiset ja päällekkäiset ideat. Sit­ten niistä on tarkoitus yhdessä kuntalaisten kanssa jatkojalostaa äänestykseen menevät. Tä­hän vai­hee­seen kut­su­taan mu­kaan myös ide­oi­ta jät­tä­neet kun­ta­lai­set. Työ­pa­jat jär­jes­te­tään helmikuussa. Lo­puk­si kun­ta­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään maaliskuun aikana mit­kä bud­jet­tiin mah­tu­vat ide­at to­teu­te­taan kuluvan vuoden aikana.

– "Hie­noa, et­tä Nivalassa päästään kokeilemaan osal­lis­tu­vaa bud­je­toin­tia eli tuttavallisemmin Os­bua. Os­bun myö­tä toivotaan saavan uusia ideoita sekä uut­ta nä­kö­kul­maa kaupungin ke­hit­tä­mi­seen. On ar­vo­kas­ta, kun asuk­kaat pää­se­vät it­se suun­nit­te­le­maan ja päät­tä­mään mi­hin yh­tei­siä ve­ro­ra­ho­ja käy­te­tään”, ker­too hyvinvointikoordinaattori Meri Vähäkangas.

Osallistuva budjetointi on erinomainen keino lisätä asukkaiden osallisuutta sekä lisätä vuoropuhelua kuntalaisten ja kaupungin välillä.

– Os­bu on myös mah­dol­li­suus li­sä­tä yh­tei­söl­li­syyt­tä ja ak­tii­vi­suut­ta. Odo­tam­me mo­ni­puo­li­ses­ti ide­oi­ta, joil­la voi­daan li­sä­tä kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­tia ja tuo­da iloa.

Ide­oi­den kä­sit­te­lys­sä ar­vi­oi­daan nii­den to­teut­ta­mis­kel­poi­suut­ta ja mm. on­ko se kau­pun­gin toi­mi­val­las­sa, lain­mu­kai­nen, suun­tau­tuu yleis­hyö­dyl­li­seen toi­min­taan, ei ole kaupungin linjausten vas­tai­nen ei­kä kor­vaa la­ki­sää­tei­siä teh­tä­viä.