Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 

  

Kuntalainen voi halutessaan tiedustella, mitä tietoja hänestä löytyy kaupungin rekistereistä. 

​EU:n yleinen tietosuoja-asetus on astunut voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös Nivalan kaupungin toiminnassa. Tietosuoja-asetuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa. 

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia, lisää avoimuutta sekä läpinäkyvyyttä. Yksityishenkilöille uudistus näkyy esimerkiksi siten, että heillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin. Kaupungin toiminnan osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuntalainen voi halutessaan kysyä, mitä tietoja hänestä löytyy kaupungin rekistereistä.   

Kaupungilla on kokonaisvastuu myös yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin sopimuskumppanit allekirjoittavat erillisen liitteen henkilötietojen käsittelyehdoista. 

  

Tietosuoja 

  

Henkilötietolaki 

Henkilötietolain mukaan henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista. 

  

EU:n tietosuoja-asetus 

EU:n yleistä tietosuoja-asetus astui voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa 25.5.2018. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. 

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. 

  

Tietosuojavastaava 

Nivalan kaupungin tietosuojavastaava on Anita Rättyä P. 040 646 0213. Tietosuojavastaavan tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä. Tietosuojavastaava on myös asiakkaiden (rekisteröityjen) käytettävissä, mikäli oma tietosuoja herättää lisäkysymyksiä. 

  

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet 

Nivalan kaupungin henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet on koottu tälle sivulle. Kukin toimiala vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

  1. rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
  2. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  3. kuvaus rekisteriöityjen ryhmästä ja näihin liittyvistä tiedoista
  4. mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
  5. kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteriselosteet

 

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava edellä mainitut tiedot, mikäli hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomake
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomake

Tulostetun lomakkeen voit palauttaa Nivalan kaupungin yhteispalvelupisteeseen tai postitse osoitteeseen:
Nivalan kaupunki/kirjaamo
Kalliontie 15
85500 Nivala

  

Myös julkisuuslaki tulee ottaa huomioon 

  

Tietosuoja-asetuksen lisäksi henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä säädetään myös laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki). 

Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Julkisuuslaissa ja muussa lainsäädännössä on säädetty salassa pidettävistä tiedoista. Näitä ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot, oppilashuoltoa koskevat tiedot, henkilön taloudellista asemaa kuvaavat tiedot ja liikesalaisuudet. 

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Esimerkiksi rakennuslupapäätökset ja virkaan ottamispäätökset ovat julkisia, vaikka ne sisältävätkin henkilötietoja. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista. Tähän oikeuteen on kuitenkin laissa säädettyjä rajoituksia. 

Jos henkilö on asianosaisena jossakin asiassa, hänellä saattaa olla oikeus salassa pidettävän henkilötiedon saantiin silloinkin, kun kyse ei ole hänen omista henkilötiedoistaan. 

Lisätietoa: 

Yhteystiedot: 
Anita Rättyä 
Tietosuojavastaava 
P.   040 646 0213 
anita.rattyaatjict.fi ( (linkki lähettää sähköpostin))