Rakennusluvat sujuvasti.

Rakennuslupapalvelut

Rakennuslupapalvelut

Nivalassa rakentamiseen liittyvät luvat haetaan rakennusvalvonnasta.

Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa. Luvanvaraista on myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.

Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa tai ilmoitusta. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset rakennelmat ja laitokset sekä rakennuksen julkisivun muutos. Myös rakennuslupien voimassaoloaikojen jatkamiseksi haetaan lupaa rakennusvalvonnasta.

Ohjausta ja neuvonttaa antavat rakennustarkastaja ja palvelusihteeri. Neuvontaa voi pyytää myös Lupapiste -palvelun kautta sähköisesti.

Perinteiset lomakkeet

Liitteet

Luvan käsittely

 • Rakennustarkastaja tekee rakennuslupapäätöksiä sitä mukaan kuin hakemuksia saapuu. Lupajaoksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuussa. Tarvittaessa jaos kokoontuu myös muuna ajankohtana.
 • Normaali lupakäsittely kestää noin 1-4 viikkoa, riippuen hakemuksen laajuudesta ja tarvittavista lisäselvityksistä.
 • Rakennuslupakäsittelyä varten pyydetään lausuntoja mm. Jokilaakson pelastuslaitokselta, terveystarkastajalta ja ympäristösihteeriltä.
 • Rakennuslupapäätökset lähetetään asiakkaalle kirjepostina tai jos olet lähettänyt hakemuksesi sähköisesti niin päätös tulee myös sähköisesti.

Luvan voimassaolo

 • Rakennustyöt on aloitettava rakennusluvan alaisissa töissä 3 vuoden kuluessa ja loppuunsaatettava 5 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä ja toimenpideluvan mukaiset työt 3 vuoden kuluessa sen myöntämisestä.

Rakennuslupa

 • Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.
 • Rakennuslupa tarvitaan myös korjaus ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen, korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.
 • Rakennustarkastaja myöntää rakennusluvat enintään 2-huoneistoisille asuinrakennuksille ja laajennuksille, enintään 200 m2:n tuotanto-teollisuus-liike ja toimistorakennuksille. Muut luvat käsitellään teknisen- ja ympäräristölautakunnan lupajaoksessa.

Toimenpidelupa

 • Rakentamisen sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.
 • Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.
 • Toimenpide tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.
 • Toimenpidelupa tarvitaan myös viemäriin liittämättömän jätevesijärjestelmän rakentamista varten.
 • Toimenpidelupa tarvitaan nyt myös läpökaivojen poraamiseen sekä läpöputkiston kaivamiseen maaperään tai asennettaessa putkisto vesistöön
 • Rakennustarkastaja myöntää toimenpideluvat.

Purkamislupa

 • Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto.
 • Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa edellyttää rakennuksen purkamista.
 • Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen tai vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena.
 • Rakennustarkastaja myöntää yleensä purkamisluvat

Purkamisilmoitus

 • Rakennuksen tai sen osan purkamisesta, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Maisematyölupa

 • Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella.
 • Kaupungin puutarhuri myöntää puidenkaatoluvat, muut maisematyöluvat myöntää rakennustarkastaja.

Ilmoitusmenettely

 • Ilmoitusmenettelyllä voidaan rakentaa asuntoon kuuluvan enintään 30 m2:n suuruisen tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, enintään 60 m2:n suuruisen tulisijattoman lämpöeristämättömän varastorakennuksen asemakaava-alueen ulkopuolella lukuun ottamatta ranta-aluetta.
 • Asemakaava-alueella saa rakentaa ilmoitusmenettelyllä asuntoon kuuluvalle piha-alueelle enintään 7 m2:n suuruisen lämpöeristämättömän, tulisijattoman rakennuksen.
 • Luettelo ilmoitusmenettelyn mukaisista toimenpiteistä löytyy rakennusjärjestyksessä.
Maksullisuustieto: 

Valtuuston hyväksymien taksojen mukainen.

Rakennusluvan hakeminen sähköisesti

Luvanhakijan tulee rekisteröityä omilla pankkitunnuksilla palveluun ensimmäisen kirjautumiskerran yhteydessä. Jatkossa palveluun voi kirjautua omalla sähköpostiosoitteella ja vapaavalintaisella salasanalla. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille. Rakennusluvan voi hakea helposti lupapiste nettisovelluksen kautta. Sen kauttavoi tehdä myös tiedusteluja.

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Palvelun tilaaja on ympäristöministeriö, ja sen toteuttaa Solita. Palvelu on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe).

- See more at: http://www.kalajoki.fi/palvelut/lupapiste-rakennusvalvonnan-sahkoinen-as... (link is external)Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupapisteen logo

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Palvelun tilaaja on ympäristöministeriö, ja sen toteuttaa Solita. Palvelu on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe).

 • Lupapisteen kautta voit tehdä hakemuksen paikasta ja ajasta riippumatta
 • Lupapisteen kautta voi jättää kaikki lupaan liittyvät asiakirjat
 • Henkilökohtainen palvelu lupa-asiaasi liittyvältä viranomaiselta.
 • Voit seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä sinulle sopivaan aikaan.
 • Hankkeiden valmistelu yhdessä eri osapuolten kanssa.
 • Voit käyttää Lupapistettä myös rakentamisen aikana.

Palvelun käyttöön löytyy selkeät ohjeet sivustojen yläpalkin oikeasta laidasta

Kuva lupapisteen ohjeesta

Palvelun käytön tekniset vaatimukset

Lupapiste.fi-palvelu toimii ainakin seuraavilla web-selaimilla ja näiden uudemmilla versioilla:

 • Internet Explorer 9
 • Mozilla Firefox 16
 • Google Chrome 23
29.04.2021
Koronasuositukset pysyvät ennallaan to 29.4.2021 klo 8:00  
22.04.2021
Suositukset pysyvät ennallaan to 22.4.2021 klo 8:00  
16.04.2021
”Terve, asuuko se kaupunginjohtaja täällä? ”- Nivalassa yrittäjyyshenki kasvaa jo pienestä pitäen  
15.04.2021
Suositukset pysyvät ennallaan to 15.4.2021 klo 8.00  
08.04.2021
Suositus yleisötilaisuuksien osallistujamäärästä 10 henkilöön  
07.04.2021
Pohjois-Pohjanmaa on palannut epidemian perustasolle  
29.03.2021
Koronasuositukset pysyvät ennallaan ma 29.3.2021 klo 9:00  
23.03.2021
Nivalan kaupunki hakee KESÄDUUNAREITA kesälle 2021