Presidentinvaali 2024 2. kierros | Äänestyspaikat

Yleinen ennakkoäänestys 31.1–6.2.2024

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat: 

  • Nivalan kaupungintalo. Kalliontie 15
  • Kirjastoauto

Tarkemmat ennakkoäänestyksen aikataulut ja kirjastoauton pysähdyspaikat kerrotaan Vaalit-sivulla.

 

Vaalipäivän sunnuntai 11.2.2024 vaalitoimitus 

Nivalan kaupungissa on yksi äänestysalue, Nivalan äänestysalue (001).

Vaalipäivän äänestyspaikka ja osoite:

Nivalan kaupungintalo, Kalliontie 15, 85500 Nivala

Vaali toimitetaan kello 9–20 välisenä aikana

 

Ennakkoäänestys laitoksissa

Ennakkoäänestys toimitetaan lisäksi seuraavissa laitoksissa: terveyskeskuksen vuodeosasto, Koti­keskus, Kestinpuiston palvelutalo ja Mattilan palvelutalo. Em. laitoksissa vaalit toimittaa kaupun­ginhallituksen valitsema vaalitoimikunta.

Laitoksessa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena ajanjaksoon sat­tuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitoksissa äänestämisestä ilmoitetaan tar­kemmin laitosten ilmoitustauluilla.

Kotiäänestys

Vaalilain (714/1998) 46 §:n 3 momentin mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuut­tomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusre­kisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omais­hoitosopimuksen ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestys tapahtuu klo 9–20 ennakkoäänestysaikana (31.1.-6.2.2024) äänestäjälle erikseen il­moitettuna tarkempana aikana.

Kotiäänestykseen oikeutetun on puhelimitse tai kirjallisesti ilmoitettava kunnan keskusvaalilau­takunnalle halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 30.1.2024 klo 16 mennessä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. 

Kotiäänestykseen ilmoittautumisia otetaan vastaan numeroissa 040 344 7225 sekä 040 344 7300 tai kirjeitse osoitteeseen Nivalan kaupungin keskusvaalilautakunta, Kalliontie 15, 85500 Niva­la.

 

Tarkempaa tietoa vaaleista Vaalit-sivulta.

Kuvassa Vaali-logo

Avainsanat