Tietosuoja

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely


Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella.

 

 

 

Sivua päivitetään.

 

Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 

  

Kuntalainen voi halutessaan tiedustella, mitä tietoja hänestä löytyy kaupungin rekistereistä. 

​EU:n yleinen tietosuoja-asetus on astunut voimaan 25.5.2018. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös Nivalan kaupungin toiminnassa. Tietosuoja-asetuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa. 

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia, lisää avoimuutta sekä läpinäkyvyyttä. Yksityishenkilöille uudistus näkyy esimerkiksi siten, että heillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin. Kaupungin toiminnan osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuntalainen voi halutessaan kysyä, mitä tietoja hänestä löytyy kaupungin rekistereistä.   

Kaupungilla on kokonaisvastuu myös yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin sopimuskumppanit allekirjoittavat erillisen liitteen henkilötietojen käsittelyehdoista. 

  

  

EU:n tietosuoja-asetus 

EU:n yleistä tietosuoja-asetus astui voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa 25.5.2018. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. 

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. 

 

Tietosuojalaki 1050/2018

  

Tietosuojavastaava 

Nivalan kaupungin tietosuojavastaava on Anita Rättyä P. 040 646 0213. Tietosuojavastaavan tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä. Tietosuojavastaava on myös asiakkaiden (rekisteröityjen) käytettävissä, mikäli oma tietosuoja herättää lisäkysymyksiä. 

  

Myös julkisuuslaki tulee ottaa huomioon 

  

Tietosuoja-asetuksen lisäksi henkilötietojen luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä säädetään myös laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki). 

Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Julkisuuslaissa ja muussa lainsäädännössä on säädetty salassa pidettävistä tiedoista. Näitä ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot, oppilashuoltoa koskevat tiedot, henkilön taloudellista asemaa kuvaavat tiedot ja liikesalaisuudet. 

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Esimerkiksi rakennuslupapäätökset ja virkaan ottamispäätökset ovat julkisia, vaikka ne sisältävätkin henkilötietoja. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista. Tähän oikeuteen on kuitenkin laissa säädettyjä rajoituksia. 

Jos henkilö on asianosaisena jossakin asiassa, hänellä saattaa olla oikeus salassa pidettävän henkilötiedon saantiin silloinkin, kun kyse ei ole hänen omista henkilötiedoistaan. 

Lisätietoa: 

Yhteystiedot: 

Anita Rättyä 

Tietosuojavastaava 

P.   040 646 0213 

anita.rattyaatjict.fi (anita[dot]rattya[at]jict[dot]fi (linkki lähettää sähköpostin)) 

Tietojen oikaisupyynnön tekeminen sähköisesti