Rakennusvalvonta

Nivalassa rakentamiseen liittyvät luvat haetaan rakennusvalvonnasta 

Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa. Luvanvaraista on myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. 
 
Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa tai ilmoitusta. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset rakennelmat ja laitokset sekä rakennuksen julkisivun muutos. Myös rakennuslupien voimassaoloaikojen jatkamiseksi haetaan lupaa rakennusvalvonnasta. 
 
Ohjausta ja neuvontaa antavat rakennustarkastaja ja palvelusihteeri. Neuvontaa voi pyytää myös Lupapiste -palvelun kautta sähköisesti. 

 

Rakennuslupa

Rakennusluvan hakeminen sähköisesti - Lupapiste.fi

Toimenpidelupa

Ilmoitusmenettely

Purkamislupa ja purkamisilmoitus

Maisematyölupa

 

 

Rakennuslupa 

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös korjaus ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen, korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. 

Rakennustarkastaja myöntää rakennusluvat lukuun ottamatta asuinkerrostaloja ja yli 600 kerros-m2:n liike- ja teollisuusrakennuksia sekä julkisia rakennuksia, jotka käsitellään teknisen- ja ympäristölautakunnan lupajaoksessa. 

Luvan käsittely 

Rakennustarkastaja tekee rakennuslupapäätöksiä sitä mukaan kuin hakemuksia saapuu. Lupajaoksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuussa. Tarvittaessa jaos kokoontuu myös muuna ajankohtana. 

Normaali lupakäsittely kestää noin 1-4 viikkoa, riippuen hakemuksen laajuudesta ja tarvittavista lisäselvityksistä. 

Rakennuslupakäsittelyä varten pyydetään lausuntoja mm. Jokilaakson pelastuslaitokselta, terveysvalvontaviranomaiselta ja ympäristösihteeriltä. 

Rakennuslupapäätökset lähetetään asiakkaalle kirjepostina tai jos olet lähettänyt hakemuksesi sähköisesti niin päätös tulee myös sähköisesti. 

Rakennuslupamaksut 

Rakennusvalvonnan maksut

Luvan voimassaolo 

Rakennustyöt on aloitettava rakennusluvan alaisissa töissä 3 vuoden kuluessa ja loppuunsaatettava 5 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä ja toimenpideluvan mukaiset työt 3 vuoden kuluessa sen myöntämisestä. 

Rakennusluvan hakeminen sähköisesti - Lupapiste.fi

Luvanhakijan tulee rekisteröityä omilla pankkitunnuksilla palveluun ensimmäisen kirjautumiskerran yhteydessä. Jatkossa palveluun voi kirjautua omalla sähköpostiosoitteella ja vapaavalintaisella salasanalla. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille. Rakennusluvan voi hakea helposti lupapiste nettisovelluksen kautta. Sen kauttavoi tehdä myös tiedusteluja. 

 

  • Lupapisteen kautta voit tehdä hakemuksen paikasta ja ajasta riippumatta 
  • Lupapisteen kautta voi jättää kaikki lupaan liittyvät asiakirjat 
  • Henkilökohtainen palvelu lupa-asiaasi liittyvältä viranomaiselta. 
  • Voit seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä sinulle sopivaan aikaan. 
  • Hankkeiden valmistelu yhdessä eri osapuolten kanssa. 
  • Voit käyttää Lupapistettä myös rakentamisen aikana. 
  • Palvelun käyttöön löytyy selkeät ohjeet sivustojen yläpalkin oikeasta laidasta 

 

Palvelun käytön tekniset vaatimukset 
Lupapiste.fi-palvelu toimii ainakin seuraavilla web-selaimilla ja näiden uudemmilla versioilla: 

  • Internet Explorer 9 
  • Mozilla Firefox 16 
  • Google Chrome 23 

Takaisin ylös

 

 

Toimenpidelupa 

Rakentamisen sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. 

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. 

Toimenpide tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. 

Toimenpidelupa tarvitaan myös viemäriin liittämättömän jätevesijärjestelmän rakentamista varten. 

Toimenpidelupa tarvitaan nyt myös lämpökaivojen poraamiseen sekä lämpöputkiston kaivamiseen maaperään tai asennettaessa putkisto vesistöön 

Rakennustarkastaja myöntää toimenpideluvat. 

Takaisin ylös

 

 

Ilmoitusmenettely 

Ilmoitusmenettelyllä voidaan rakentaa kaava- ja ranta-alueella enintään 10 m2:n ja asemakaava-alueen ulkopuolisella alueella enintään 20 m2:n suuruisen tulisijattoman lämpöeristämättömän rakennuksen. 

Luettelo ilmoitusmenettelyn mukaisista toimenpiteistä löytyy rakennusjärjestyksessä. 

Takaisin ylös

 

 

Purkamislupa 

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto. 

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa edellyttää rakennuksen purkamista. 

Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen tai vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä kulttuurihistoriallisesti arvokkaana rakennuksena. 

Rakennustarkastaja myöntää yleensä purkamisluvat 

 

Purkamisilmoitus 

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä. 

Takaisin ylös

 

 

Maisematyölupa 

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella. 

Kaupungin puutarhuri myöntää puidenkaatoluvat, muut maisematyöluvat myöntää rakennustarkastaja. 

Takaisin ylös

Asiointi

 

Palvelupiste 

Kalliontie 15 
85500 NIVALA 

 

Puhelinasiointi

 

Vt. Rakennustarkastaja

Ari Ojala
040 344 7250 
ari.ojalaatnivala.fi (ari[dot]ojala[at]nivala[dot]fi)

Hallintoasiantuntija

Raija Aksila
040 344 7300 
raija.aksilaatnivala.fi (raija[dot]aksila[at]nivala[dot]fi)
 

Perinteiset lomakkeet 

Rakennus-, toimenpide-, ilmoitus-, purkamis- ja maisematyölupa 

Suunnittelutarve ja poikkeamislupahakemus 

Ilmoitus naapurille rakennushankkeesta ja hakemuksen vireille tulosta 

Liitteet 

Selvitys naapurin kuulemisesta 

Vastaavat työnjohtajat 

Energiatodistus  

Rakennuksen paloturvallisuustiedot P3 täytettävä (julkiset rakennukset, teollisuushallit jne. ) 

Rakennuksen paloturvallisuustiedot PT täytettävä 

Ilmoitus väestönsuojasta

Liittymäluvan hakeminen maantielle (yleinen tie) 

Pääpiirustukset 

Suunnitelma jätevesien käsittelystä 

Muut viranomaisen määräämät liitteet 

Linkkejä

Lupapiste

Ely-keskus

Rakennusjärjestys

Rakennusvalvonnan maksut