Kaavoitus

Kaavoituksella säädellään maa-alueiden käyttöä ja sen suunnittelua. Kaavoissa varataan alueet asumiseen, työpaikoille, palveluille, liikenteelle ja viheralueiksi. Asemakaavaa tarvitaan, kun suunnitellaan uutta aluetta tai jo olemassa olevan alueen palveluja tai muutetaan liikennejärjestelyjä. Yleiskaava ohjaa tarkempaa asemakaavoitusta, joka määrää, mihin aluetta voi käyttää ja millaisen pientalon saa rakentaa.

 

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

 

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Asemakaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, rakennusoikeus ja käyttötarkoitus sekä vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille. Asemakaava voi koskea kokonaista kaupunginosaa asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai yksittäistä korttelia tai tonttia. Asemakaava esitetään kartalla, johon liitetään kaavamerkinnät- ja määräykset sekä kaavaselostus.

Kaupunki vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan ja asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupungin on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat.


Kaavaprosessi muodostuu vireilletulo- valmistelu- ja ehdotusvaiheista. Vireilletulovaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan suunnittelualue, kaavoituksen lähtökohdat, osalliset ja vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaavaprosessin alustava aikataulu. Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos ja ehdotusvaiheessa kaavaehdotus, jonka kaupunginvaltuusto lopulta hyväksyy.

Voit vaikuttaa asemakaavoitukseen lausumalla mielipiteesi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tai jättämällä muistutuksen kaavaehdotuksesta niiden nähtävillä oloaikana. Kaava-aineistot ovat nähtävillä teknisen toimen ilmoitustaululla sekä kaupungin verkkosivuilla. Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kaupungin nettisivuilla ja Nivala-lehdessä. Asemakaavaprosessin aikana voidaan järjestää myös esimerkiksi keskustelutilaisuuksia tai kerätä tietoa kyselyillä. Näistä tiedotetaan aina erikseen.

Toimi näin

Toimita kirjallinen mielipide tai muistutus sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@nivala.fi tai kirjeitse osoitteeseen Nivalan kaupunki, kaavoituspalvelut, Kalliontie 15, 85500 NIVALA.

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla päätetään kaupungin eri toimintojen, kuten asutuksen, palveluiden, työpaikkojen ja virkistysalueiden sijoittumisesta sekä ohjataan tarkempien asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaava esitetään kartalla, johon liitetään kaavamerkinnät ja -määräykset sekä erillinen kaavaselostus.

Kaavaprosessi muodostuu vireilletulo- valmistelu- ja ehdotusvaiheista. Vireilletulovaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan suunnittelualue, kaavoituksen lähtökohdat, osalliset ja vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaavaprosessin alustava aikataulu. Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos ja ehdotusvaiheessa kaavaehdotus, jonka kaupunginvaltuusto lopulta hyväksyy.


Voit vaikuttaa yleiskaavoitukseen lausumalla mielipiteesi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tai jättämällä muistutuksen kaavaehdotuksesta niiden nähtävilläoloaikana. Kaava-aineistot ovat nähtävillä kaupungin nettisivuilla sekä kaavoitustoimen toimistossa. Yleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kaupungin nettisivuilla ja Nivala-Lehdessä.

Yleiskaavaprosessin aikana voidaan järjestää myös esimerkiksi keskustelutilaisuuksia tai kerätä tietoa kyselyillä. Näistä tiedotetaan aina erikseen.

Toimi näin

Toimita kirjallinen mielipide tai muistutus sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@nivala.fi tai kirjeitse osoitteeseen Nivalan kaupunki, kirjaamo ,Kalliontie 15 , 85500 NIVALA.

Puhelinasiointi

 

Maankäyttöpäällikkö

Juha Peltomaa
040 344 7285
juha.peltomaaatnivala.fi

 

Tekninen johtaja

Ville Repo
040 344 7301
ville.repoatnivala.fi

 

Kartat 

Asemakaavayhdistelmä 

Nivalan Yleiskaava 

Kukonahon tuulivoimayleiskaava 

Nivalan pohjakartta vuodelta 1950(ulkoinen linkki) 

 

Nähtävillä 7.7. - 19.8.2022

Tiilimaan asemakaavan muutos ja laajennus 

Ehdotusvaiheen Toinen kuuleminen

Kuulutus 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Kaavaehdotus 2

Kaavaselostus

Vastineet 1. ehdotusvaiheen palautteesta

Tärinäselvitys

Meluselvitys

Kaupallinen selvitys

Havainnekuvat

Seurantalomake

 

Kuuleminen päättynyt

Asemakaavan laatiminen Pirttirannalle

Ehdotusvaiheen materiaali

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavaehdotus

Kaavaselostus

Havainnekuvat

Luontoselvitys

Arkeologinen inventointi

Seurantalomake

Kaavanlaatijan vastineet

 

Lainvoimainen asemakaava

Kurunpuhdon asemakaava 

Asemakaavakartta 

Kuva golf-kentältä itään 

Kuva Pajatietä pitkin 

Kuva etelästä päin 

Vihervyöhyke