NOSBU eli Nivalan osallistuva budjetointi

NOSBUn eli Nivalan osallistuvan budjetoinnin ehdotusvaiheesta kertyi ehdotuksia kaikkiaan 66 kpl. Kaupunki käy kaikki saapuneet ehdotukset läpi. Tässä yhteydessä varmistetaan, että kukin ehdotus täyttää hyväksymiskriteerit. Samalla ehdotuksille lasketaan myös alustavaa hinta-arviota. Sitten on yhteiskehittelyn aika. Järjestämme kuntalaisraadin to 16.2. klo 17 alkaen Nivalan kaupunginkirjaston kokoustilassa (Kalliontie 21, käynti torin puolelta Tillarigallerian ovesta). Kuntalaisraati on kaikille avoin. Pääset samalla myös tutustumaan muihin ehdotuksiin. Kuntalaisraadissa kehittelemme yhdessä äänestykseen menevät ehdotukset. Tervetuloa mukaan! 🙌

Nivalassa kokeillaan vuonna 2023 ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia eli kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan mihin kaupungin määrärahoja kohdennetaan. Määrärahaa on varattu 20 000 €. Osallistuva budjetointi on yksi Nivalan kaupunkistrategian kärkihankkeista.

Asukkailta kerätään ideoita määrärahan kohdentamiseen. Ide­oi­den on tar­koi­tus li­sä­tä asuk­kai­den hy­vin­voin­tia ja yh­des­sä te­ke­mis­tä, sekä pa­ran­taa ja ke­hit­tää asui­nym­pä­ris­tö­jä. Osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe avautuu tammikuussa Kunta-Akkunassa ja ideoita on myös mahdollista jättää pa­pe­ri­lo­mak­keel­la kir­jas­tos­sa, kir­jas­to­au­tos­sa, kaupungintalolla sekä Uikossa.

Ide­oi­ta ar­vi­oi­daan en­sin kau­pun­gin eri toimialoista koostuvien asiantuntijoiden kesken sekä karsitaan periaatteiden vastaiset ja päällekkäiset ideat. Sit­ten niistä on tarkoitus yhdessä kuntalaisten kanssa jatkojalostaa äänestykseen menevät. Tä­hän vai­hee­seen kut­su­taan mu­kaan myös ide­oi­ta jät­tä­neet kun­ta­lai­set. Työ­pa­jat jär­jes­te­tään helmikuussa. Lo­puk­si kun­ta­lai­set pää­se­vät ää­nes­tä­mään maaliskuun aikana mit­kä bud­jet­tiin mah­tu­vat ide­at to­teu­te­taan kuluvan vuoden aikana.

Osallistuva budjetointi on erinomainen keino lisätä asukkaiden osallisuutta sekä lisätä vuoropuhelua kuntalaisten ja kaupungin välillä.

Ide­oi­den kä­sit­te­lys­sä ar­vi­oi­daan nii­den to­teut­ta­mis­kel­poi­suut­ta ja mm. on­ko se kau­pun­gin toi­mi­val­las­sa, lain­mu­kai­nen, suun­tau­tuu yleis­hyö­dyl­li­seen toi­min­taan, ei ole kaupungin linjausten vas­tai­nen ei­kä kor­vaa la­ki­sää­tei­siä teh­tä­viä.

Hyvinvointilautakunta on 7.12.2022 hyväksynyt NOSBUn säännöt.

Liitetiedostot

Mi­tä on osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti?

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat ovat mukana suunnittelemassa ja päättämässä taloutta koskevista asioista. Tavoitteena on syventää demokratiaa, kehittää entistä vahvempia yhteisöjä ja tehdä julkishallinnon budjeteista oikeudenmukaisempia ja tehokkaampia.

Asiointi

Hyvinvointikoordinaattori

Meri Vähäkangas
040 344 7317